↑

Klachtenregeling en vertrouwenspersonen

Heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt, zit u iets dwars of heeft u een klacht, dan kunt u dit altijd aan de school melden. Als het betrekking heeft op een voorval in de klas, dan richt u zich in eerste instantie tot de groepsleerkracht. In de meeste gevallen leidt dit gesprek tot de gewenste oplossing.

Zo niet, dan kunt u zich tot de schoolleiding richten. In deze andere gevallen kunt u zich ook richten tot de interne vertrouwenspersoon, bij ons contactpersoon genoemd. Ons bestuur, de Stichting Spaarnesant, heeft een eigen klachtenregeling.

In en buiten school zijn er ook vertrouwenspersonen die u graag te woord staan.
Lees meer over alle opties die u heeft om een melding of een klacht te doen.

Interne contactpersoon:

De interne contactpersoon in de school is het aanspreekpunt voor voor zorgen, vragen en klachten. In het geval van een klacht beoordeelt ze de klacht. Hij of zij kan samen met u, afhankelijk van de aard en ernst van de klacht, doorverwijzen naar de schoolleiding, het bestuur van Spaarnesant of de externe vertrouwenspersoon.

In onze school kunt u hiervoor terecht bij Rowena Loocks tel.nr. 023-5254380.


Klachtenregeling Ouders

Leerlingen en medewerkers kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bestuur, de directie en het personeel.De klachtenregeling van Spaarnesant gaat ervan uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op het bestuur, een vertrouwenspersoon dan wel de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.


Externe vertrouwenspersonen

Leerlingen en hun ouders kunnen met klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie en racisme terecht bij de vertrouwenspersoon die werkzaam is bij het team jeugdartsen van de GGD Kennemerland.
Mevrouw Suzanne Luijt en/of Mevrouw Tiny Bakker
Zijlweg 200, 2015 CK HaarlemT 023-789 1600 (ma t/m vrij 8.30-17.00)

Medewerkers kunnen zich wenden tot:
Mevrouw Annechien Veenemans
Diakenhuisweg 25, 2033 AP Haarlem
T 088-2726103M
Vertrouwenspersoon@arbounie.nl


Bestuur

Wanneer er binnen de school geen passende oplossing gevonden kan worden, dan kunt u een brief sturen aan het bestuur van Spaarnesant. Hierin dient u het probleem en uw wensen aan te geven, en hetgeen u reeds heeft ondernomen om tot een oplossing te komen. Er wordt dan contact met u opgenomen.
Stichting Spaarnesant
Postbus 800
2003 RV Haarlem


Landelijke klachtencommissie onderwijs

Mocht ook de tussenkomst van het bestuur niet tot een bevredigende oplossing leiden dan resteert de formele weg naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Spaarnesant is hierbij aangesloten. Deze commissie behandelt de klacht en geeft het bestuur advies over de gegrondheid van de klacht en de te nemen maatregelen. Meer informatie over de klachtencommissie, de procedure en het klachtenreglement kunt u vinden op de website www.onderwijsgeschillen.nl.

Het staat leerlingen, ouders en medewerkers overigens vrij rechtstreeks contact op te nemen.
Landelijke Klachtencommissie Postbus 85191. 3508 AD Utrecht


Misstanden en integriteit

Spaarnesant vindt het belangrijk dat misstanden worden voorkomen en waar nodig aangepakt. Deze regeling vermeldt hoe om te gaan met een vermoeden van een misstand.

Indien u misstand constateert of een vermoeden hebt van een misstand dan kunt u dit liefst schriftelijk en gemotiveerd melden bij de schooldirectie van de desbetreffende locatie. Heeft de misstand betrekking op de schooldirectie dan meldt u dit bij het bestuur van Spaarnesant. Wanneer zwaarwegende belangen de toepassing van de interne procedure in de weg staan of in de regeling genoemde uitzonderingsgevallen, kan er een melding worden gedaan bij de externe vertrouwenspersoon integriteit.

De gedragscode geldt voor iedereen die te maken heeft met Spaarnesant. In deze code staan ons integriteitsbeleid en algemene gedragslijnen geformuleerd. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag.

Meldpunt vertrouwenspersoon Integriteit.
Bernadette Hes-Boots
+31(0)6 255 384 58
bernadettehes@gmail.com