Inloggen op Social Schools

Ouders

Wij vinden het belangrijk u als ouders/verzorgers te betrekken bij de ontwikkeling uw kind. De ervaring en de theorie leren ons dat bij een goede samenwerking het kind altijd als winnaar uit de bus komt. Wij zijn experts als het gaat over onderwijs, u bent expert als het gaat over uw kind. Laten we elkaar versterken waar het kan!

Lees meer over de;

Medezeggenschapsraad

Bent u geïnteresseerd in het beleid van de school? Volgt u dan de notulen van de medezeggenschapsraad die op deze plek geregeld zullen verschijnen. De raad bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. Voorzitter is Leny Baas en gezamenlijk dragen ze bij aan een kwalitatief gezonde en beleidsrijke school.

Bent u benieuwd naar de besproken onderwerpen van afgelopen schooljaar? Die kunt u teruglezen in de  MR terugblik 19/20

Update 19 jan 2021
‘ Op 19 januari hebben we als MR weer ons eerste overleg van het nieuwe jaar gehad. Uiteraard hadden wij, net als jullie waarschijnlijk, gehoopt dat alles inmiddels weer een beetje bij het oude zou zijn. Gelukkig gaat school nu snel weer open.

Ondertussen draait het afstandsonderwijs van de Cirkel op volle toeren. We horen van de leerkrachten dat het goed gaat en dat ze met de leerlingen dagelijks contact hebben.  Heel fijn en heel knap hoe zij dat voor elkaar boksen. We horen echter ook dat dit zeker niet vanzelf gaat. Het kost de leerkrachten veel tijd en energie om dit voor elkaar te krijgen, wat ze gelukkig met alle liefde doen.

De school heeft ondertussen nog steeds een opdracht van de onderwijsinspectie. Als MR worden wij betrokken bij de voortgang en wij merken dat er hard aan gewerkt wordt.  Als MR zijn we blij met de vaste aanstelling van Danny als schooleider.  We hebben dan ook het volste vertrouwen in de directie en het gehele team van De Cirkel en gaan ervan uit dat de inspanningen die geleverd en de stappen die gezet worden de volgende keer wel op waarde worden geschat door de inspectie.

Op de achtergrond wordt er uiteraard ook naar de langere termijn gekeken. Hiervoor is onder andere een school ondersteuningsprofiel opgesteld.  Dit is een document waarin alles wat er op de Cirkel gebeurt op het gebied van onderwijs is samengevat. Een dergelijk document is altijd in ontwikkeling. De MR is hierbij betrokken en de laatste keer hebben we de onderwerpen ‘Gezonde School’ en de ‘Leerlingpopulatie’ besproken en suggesties aangedragen. Gedurende de rest van het schooljaar zullen ook de andere onderdelen aan bod komen.’

Mochten er onder u, als ouders, nog dingen leven waar wij een rol in kunnen spelen, dan horen wij dat graag. U kunt mailen naar de MR (mr@obscirkel.nl).

Leny, Roos & Roel (ouders)
Zuleikha, Fransje & Karen (leerkrachten)

 

Cirkelmarkt

Vanaf 2020 starten we het schooljaar met een Cirkelmarkt. U kunt kennis maken met de leerkrachten en vragen stellen over het komende schooljaar. tegelijkertijd zijn alle andere teamleden ook op het plein aanwezig om in marktkraampjes de laatste onderwijskundige ontwikkelingen te alten zien of vragen te beantwoorden.

Een positieve en informele start van een nieuw schooljaar!

 

Ouderavonden (online of live!)

Geregeld organiseren we als school een (online) ouderavond waarbij schoolontwikkelingen of actuele thema’s centraal staan. We kiezen onderwerpen die zowel voor leerkrachten als u als ouders interessant kunnen zijn. De opkomst is geen zins relevant, we richten ons op de aanwezigen die er zijn en maken er altijd een goede avond van! Heeft u zelf een idee voor een interessante avond dan horen we dat uiteraard graag!

Voor 2020-2021 staan de thema’s:

– Mediaopvoeding (Freek Zwanenberg, bureau Jeugd en Media)
– Begeleiding van uw kind bij thuis onderwijs (Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog)

Ouderraad

De ouderraad van de Cirkel is actief in het organiseren van gezellige en verbindende activiteiten op school. Lijkt het u leuk om aan te sluiten en deel uit te maken van een groep enthousiaste en gedreven ouders die toffe activiteiten organiseren voor de kinderen? Dan horen we het graag!

 

CJG Coach en de Schoolverpleegkundige

We werken graag samen met onze partner in opvoeding, onze CJG coach, Leentje Bedeaux. Leentje werkt samen met ons vanuit het CJG (centrum jeugd en gezin) en schuift regelmatig aan bij oudergesprekken en overleg. Ze weet de weg in het Haarlemse en en kan helpen bij het meedenken over kleine opvoedkundige vragen of ondersteunen bij het oplossen van opvoedkundige problemen.

Naomi de Valk is de schoolverpleegkundige en doet bij de kleuters en groep 7 de screening. Tevens is ze beschikbaar om mee te denken wanneer we als school en ouders zorgen hebben over de gezondheid van een kind.

Workshops, trainingen en webinars voor ouder(s) / verzorger(s) – Centrum Jeugd & Gezin:De Het CJG organiseert interessante workshops, trainingen en webinars. Om deel te nemen is op tijd inschrijven noodzakelijk. Kijk voor een actueel en uitgebreid overzicht op www.samenopgroeien.nu.

"Wat leuk dat de kinderen betrokken worden bij de gesprekken tussen school en ouders. We praten niet óver de kinderen, maar mét de kinderen. Heel zinvol en leerzaam."

— Moeder van een leerling uit groep 6

Ouder- en ouderkind-gesprekken

Een goede relatie tussen ouders en school is van groot belang voor de schoolse voortgang van de kinderen. We werken daarom graag goed samen en proberen de drempel laag te houden. Een mooi voorbeeld daarvan is het driehoeksgesprek.

Het ouder/kindgesprek (driehoeksgesprek) dat we op De Cirkel twee a drie keer per jaar houden is een gesprek waarbij leerkracht, ouder(s) en kind samen om tafel zitten. Belangrijk in dit gesprek vinden wij dat het kind een aandeel heeft in het gesprek en er ruimte is voor zijn of haar inbreng. Wanneer wij kinderen meer eigen verantwoordelijkheid geven in hun eigen leerproces geeft hen dit een grotere motivatie bij hun eigen schoolwerk.

Tijdens dit gesprek van 10 tot 15 minuten worden doelen en resultaten van de leerling doorgenomen, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Ouders kunnen hierbij op een sturende en ondersteunde manier betrokken worden.

Sport- en cultuurfonds

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem betaalt het lesgeld voor kinderen en jongeren met een Haarlem of Zandvoort Pas. Ondanks een minimum inkomen, kunnen zij toch op een sportclub of muziek-, theater-, teken of dansles, rap of een andere expressie cursus volgen.

Meedoen maakt kinderen fysiek, mentaal en sociaal sterker en ondersteunt hun ontwikkeling.
Het geeft ze geluk, plezier en kansen! Dat ondersteunen we van harte en brengen we graag onder de aandacht.

Komt u in aanmerking of heeft u vragen neem dan contact op met Ayse. Zij is de intermediair

Tegemoetkoming schoolkosten

In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen.

De gemeente  Haarlem heeft daarom  regelingen getroffen om deze ouders financieel te ondersteunen zodat hun kinderen ook de kansen krijgen om zich te ontwikkelen én mee te doen.

Tegemoetkoming schoolkosten

  • Voor kinderen op het basisonderwijs:                                      € 100
  • Voor kinderen op het middelbaar onderwijs:                           € 200
  • Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan:      € 200 extra

Heeft u een HaarlemPas? Dan heeft u al een aanvraagformulier ontvangen. Heeft u géén HaarlemPas, lees de voorwaarden en vraag aan via

https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/

Keuzebudget voor kinderen

  • Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt ook dit jaar € 50 extra. Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch samen met de schoolkosten.

Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles

Communicatie

We gebruiken als voornaamste communicatiemiddel ‘Social Schools’.

Op dat platform kunt u de jaarkalender, de weekberichten (nieuws uit de groep) en het Cirkelnieuws (nieuwsbrief van de school) terugvinden. Ook kunnen de leerkrachten foto’s en video’s posten uiteraard volgens de geldende AVG wetgeving.

Wanneer uw kind 4 is geworden en gestart is op school maken we voor u een account aan en bent u ook onderdeel van onze digitale gemeenschap.