Inloggen op Social Schools

Ouders

Wij vinden het belangrijk u als ouders/verzorgers te betrekken bij de ontwikkeling uw kind. De ervaring en de theorie leren ons dat bij een goede samenwerking het kind altijd als winnaar uit de bus komt. Wij zijn experts als het gaat over onderwijs, u bent expert als het gaat over uw kind. Laten we elkaar versterken waar het kan!

Lees meer over de;


Medezeggenschapsraad

De inspraak van ouders en personeel is binnen de school formeel geregeld via de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS), die sinds 1 januari 2007 van kracht is. De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De oudergeleding is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar het bevoegd gezag, in de praktijk de directie van de school. De MR overlegt met de schoolleiding over de organisatie en inrichting van de school in algemene zin. Individuele klachten of problemen worden door de MR niet besproken. Eenmaal in de drie jaar worden nieuwe leden voor de MR gekozen. Alle ouders met kinderen op de school kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen.

Instemmings- en adviesrecht

De MR heeft een aantal rechten. De belangrijkste rechten zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. De schoolleiding informeert de MR over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de school. Vervolgens moet de instemming van de MR worden verkregen voor onder meer het schoolplan, de begroting en het formatieplan. In een aantal gevallen brengt de MR advies uit. Daartoe overlegt de MR met de schoolleiding over zaken als de besteding van geld en het onderhoud van gebouwen, het vakantie- en lesrooster, de ouderparticipatie en de keuze van lesmethoden. De MR kan daarbij het advies van de Ouderraad (OR) inwinnen.

Wie zijn de leden

Op dit moment hebben we 3 ouders en drie leerkrachten die gezamenlijke de MR van de Cirkel vormen.
– Nina Dekker (leerkracht groep 6)
– Rowena Loocks (leerkracht groep 7)
– Fransje van Lier (leerkracht groep 8)
– Roel Verder (vader van Fenna en Siem)
– Sophie Bodeving  (moeder van Tobias en Jasmijn)
– Stephanie Maijs (moeder van Marijn en Raaf)

Bereikbaarheid MR

De MR is bereikbaar via het algemene mailadres: mr@obscirkel.nl

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is het orgaan voor inspraak met betrekking tot bestuursbeleid. In de GMR zitten vertegenwoordigers van de scholen die verbonden zijn aan stichting Sparnesant. In de GMR komen zaken aan de orde die alle scholen betreffen, zoals bijvoorbeeld personeelsbeleid. Voorstellen voor beleid worden door het bestuur aan de GMR voorgelegd.

Voorzitter van de GMR binnen Spaarnesant is toevallig een ouder van de Cirkel, Jelle Connor.

 


Cirkelmarkt

Vanaf 2020 starten we het schooljaar met een Cirkelmarkt. U kunt kennis maken met de leerkrachten en vragen stellen over het komende schooljaar. Tegelijkertijd zijn alle andere teamleden ook op het plein aanwezig om in marktkraampjes de laatste onderwijskundige ontwikkelingen te laten zien of vragen te beantwoorden.

Een positieve en informele start van een nieuw schooljaar!

 


Ouderavonden (online of live!)

Geregeld organiseren we als school een (online) ouderavond waarbij schoolontwikkelingen of actuele thema’s centraal staan. We kiezen onderwerpen die zowel voor leerkrachten als u als ouders interessant kunnen zijn. De opkomst is geen zins relevant, we richten ons op de aanwezigen die er zijn en maken er altijd een goede avond van! Heeft u zelf een idee voor een interessante avond dan horen we dat uiteraard graag!

Voor 2023-2024 staan de thema’s op het programma:

– Open avond vol workshops gericht op ons aanbod en de toekomst van de Cirkel.


Ouderraad

De ouderraad van de Cirkel is actief in het organiseren van gezellige en verbindende activiteiten op school. Lijkt het u leuk om aan te sluiten en deel uit te maken van een groep enthousiaste en gedreven ouders die toffe activiteiten organiseren voor de kinderen? Dan horen we het graag!

 


CJG Coach en de Schoolverpleegkundige

We werken graag samen met onze partner in opvoeding, onze CJG coaches, Cor de Zwaan en Marcia Bleeker. Ze werken met ons samen vanuit het CJG (centrum jeugd en gezin) en schuift regelmatig aan bij oudergesprekken en overleg. Ze weten de weg in het Haarlemse en en kan helpen bij het meedenken over kleine opvoedkundige vragen of ondersteunen bij het oplossen van opvoedkundige problemen.

Naomi de Valk is de schoolverpleegkundige en doet bij de kleuters en groep 7 de screening. Tevens is ze beschikbaar om mee te denken wanneer we als school en ouders zorgen hebben over de gezondheid van een kind.

Workshops, trainingen en webinars voor ouder(s) / verzorger(s) – Centrum Jeugd & Gezin:De Het CJG organiseert interessante workshops, trainingen en webinars. Om deel te nemen is op tijd inschrijven noodzakelijk. Kijk voor een actueel en uitgebreid overzicht op www.samenopgroeien.nu.

"Wat leuk dat de kinderen betrokken worden bij de gesprekken tussen school en ouders. We praten niet óver de kinderen, maar mét de kinderen. Heel zinvol en leerzaam."

— Moeder van een leerling uit groep 6


Ouder- en ouderkind-gesprekken

Een goede relatie tussen ouders en school is van groot belang voor de schoolse voortgang van de kinderen. We werken daarom graag goed samen en proberen de drempel laag te houden. Een mooi voorbeeld daarvan is het driehoeksgesprek.

Het ouder/kindgesprek (driehoeksgesprek) dat we op De Cirkel twee a drie keer per jaar houden is een gesprek waarbij leerkracht, ouder(s) en kind samen om tafel zitten. Belangrijk in dit gesprek vinden wij dat het kind een aandeel heeft in het gesprek en er ruimte is voor zijn of haar inbreng. Wanneer wij kinderen meer eigen verantwoordelijkheid geven in hun eigen leerproces geeft hen dit een grotere motivatie bij hun eigen schoolwerk.

Tijdens dit gesprek van 10 tot 15 minuten worden doelen en resultaten van de leerling doorgenomen, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Ouders kunnen hierbij op een sturende en ondersteunde manier betrokken worden.


Sport- en cultuurfonds

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem betaalt het lesgeld voor kinderen en jongeren met een Haarlem of Zandvoort Pas. Ondanks een minimum inkomen, kunnen zij toch op een sportclub of muziek-, theater-, teken of dansles, rap of een andere expressie cursus volgen.

Meedoen maakt kinderen fysiek, mentaal en sociaal sterker en ondersteunt hun ontwikkeling.
Het geeft ze geluk, plezier en kansen! Dat ondersteunen we van harte en brengen we graag onder de aandacht.

Komt u in aanmerking of heeft u vragen neem dan contact op met Ayse. Zij is de intermediair


Tegemoetkoming schoolkosten

In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen.

De gemeente  Haarlem heeft daarom  regelingen getroffen om deze ouders financieel te ondersteunen zodat hun kinderen ook de kansen krijgen om zich te ontwikkelen én mee te doen.

Tegemoetkoming schoolkosten

  • Voor kinderen op het basisonderwijs:                                      € 100
  • Voor kinderen op het middelbaar onderwijs:                           € 200
  • Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan:      € 200 extra

Heeft u een HaarlemPas? Dan heeft u al een aanvraagformulier ontvangen. Heeft u géén HaarlemPas, lees de voorwaarden en vraag aan via

https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/

Keuzebudget voor kinderen

  • Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt ook dit jaar € 50 extra. Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch samen met de schoolkosten.

Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles


Communicatie

We gebruiken als voornaamste communicatiemiddel ‘Social Schools’.

Op dat platform kunt u de jaarkalender, de weekberichten (nieuws uit de groep) en het Cirkelnieuws (nieuwsbrief van de school) terugvinden. Ook kunnen de leerkrachten foto’s en video’s posten uiteraard volgens de geldende AVG wetgeving.

Wanneer uw kind 4 is geworden en gestart is op school maken we voor u een account aan en bent u ook onderdeel van onze digitale gemeenschap.


Klachtenregeling en vertrouwenspersonen

Heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt, zit u iets dwars of heeft u een klacht, dan kunt u dit altijd aan de school melden. Als het betrekking heeft op een voorval in de klas, dan richt u zich in eerste instantie tot de groepsleerkracht. In de meeste gevallen leidt dit gesprek tot de gewenste oplossing.

Zo niet, dan kunt u zich tot de schoolleiding richten. In deze andere gevallen kunt u zich ook richten tot de interne vertrouwenspersoon, bij ons contactpersoon genoemd. Ons bestuur, de Stichting Spaarnesant, heeft een eigen klachtenregeling.

In en buiten school zijn er ook vertrouwenspersonen die u graag te woord staan.

Lees meer over alle opties die u heeft om een melding of een klacht te doen.